Snart dags för kommunfullmäktige

24 september 2009

Om en timma börjar KF i Nässjö. 22 ärdenden finns på agendan och de ekonomiskt viktiga ärendena är delårsbokslutet, som inte ser så bra ut som man kunde önskat, men ändå visar att nämndernas budgetar ser ut att hålla, och tilläggsbudgeten. I övrigt skall lägesrapporten för det regionala utvecklingsprogrammet presenteras. Två interpelationer behandlas och inte mindre än 11 motioner kommer att besvaras. Det är med andra ord ett möte där diskussioner och debatt kommer att dominera kvällen.

Mats

Annonser

Föreningarnas dag

19 september 2009

På lördag kommer jag, Gunilla och Vera att jobba för Nässjö teaterförening och visa upp vårt programm, mm. i sttadspsrken i Nässjö. Vi har bokat ”Pinnens teater” som kommer att spela Karlsson på taket på cenen i parken kl. 12.30. Alla barn och vuxna är välkomna på denna föreställning och för en pratstund med oss om kommande program.

 Mats


Börja bygg Europabanan 1.1 nu!

17 september 2009

Vi måste komma igång nu. Rusta upp Europabanan 1.1/Södra stambanan nu.

Vi kan inte vänta i 15-20 år till på att Europabanan 2.1 skall bli färdig, och kapaciteten kommer att behövas i framtiden när inte ”fossilflyg” kan användas längre. Räknar vi en timmas resväg från några, strategiskt utvalda stationer på sträckan, i dag kallad ”Södra stambanan” täcker vi in en mycket stor del av Sveriges befolkning som då skulle få en snabb förbindelse ner mot mellersta delarna av Europa.

Vi måste tänka rätt. Redan när vi byggde Öresundsbron borde vi börjat rusta Europabanan 1.1, för då skapades förutsättningarna. Den framtida sträckning som planeras längre västerut kräver stora ingrepp i naturen och stora markområden måste lösas in, vilket vi vet från tidigare projekt tar tid. Med den erfarenhet som finns från andra liknande projekt och med Sveriges mycket generösa lagar som tillåter medborgare att överklaga planer i större utsträckning än i de flesta andra Europeiska länder är risken stor att en ny Europabana inte kan stå klar 2025, som utredningen tror. Det är inte heller säkert att det går att få politisk majoritet för de ändringar i miljölagstifningen som utredningen förutsätter.

En upprustning av Södra stambanan till Europabanan 1.1 skulle däremot kunna påbörjas relativt omgående. I ett första steg skulle hastigheten kunna höjas till mellan 250 och 300 km/h på lämpliga sträckor med rätt geotekninska förhållanden. Långa sträckor med delvis annan sträckning skulle kunna trafikeras med ännu högre hastigheter och öka kapaciteten vilket även gynnar godstransporter och regionalt resande. Stambanan skulle på det sättet bli trespårig på delsträckor. Dessa sträckningar behöver inte följa befintliga linjer, utan kan läggas där markförhållandena är bättre.

Genom att uppgradera Södra stambanan till Europabanan 1.1, skulle vi kunna få tillstånd en höghastighetsbana mot Mellaneuropa inom överskådlig framtid. Sedan skall vi fortsätta att utveckla järnvägstrafiken och projektera nya sträckningar som Europabanan.2.1. I framtidens kommer flygtrafik troligen inte att vara möjlig annat än för långdistans. Kanske har då även Götalandsbanans norra sträckning byggts, (jag förutsätter att vi snart kommer igång med södra delen), och kan ”grenas av” från Jönköping mot Malmö, eller till och med mot Helsningborg och en ny tunnel. Jag tror dock att detta ligger minst 30 år framåt i tiden, och det gäller att få en snabb förbindelse redan i närtid så att flygtrafiken kan minskas innan det är för sent för vår jord.

Mats


Höghastighetsjärnvägar för 125 MDR

14 september 2009

I dag presenterade Gunnar Malm, regeringens utredare sin utredning om Europabanan och Götalandsbanan för infrastrukturministern. Det skall bli mycket intressant att studera denna närmare, men redan nu står det klart att det kommer att krävas ytterligare underlag och överväganden.

Det är på tiden att Sverige vill satsa på höghastighetsjärnvägar, men kostnaderna är höga och tidplanen aningen optimistisk. Vi såg t.ex. när Grödingebanan byggdes att markfrågor och överklaganden tar sin tid. Därför måste utbyggnad av kapacitet och hastighet längs Södra stambanan prioriteras under de närmast åren. Kapaciteten där kommer också att behövas i framtiden, när flygtrafiken måste minskas och de fosila bränslenas tid är förbi.

Kostnaderna som redovisas är höga. 125 miljarder kronor. Staten föreslås stå för 59 miljarder. Det innebär i klartext, att den ram som staten avsätter för järnvägsinvesteringar bör utökas med motsvarande belopp. Annars kommer andra  järnvägsinvesteringar vars nödvändighet inte minskas av att höghastighetsbanorna byggs att få stå tillbaka.

Utredningen föreslår att höjda banavgifter skall finansiera 43 miljarder kr, regioner och kommuner 19 miljarder samt EU 4 miljarder. Totalt alltså 125 miljarder kronor.

Läs mer om utredningen på www.stambanan.com

Mats


Har någon en länk till presentationen?

10 september 2009

Läser nedanstående artikel och undrar om presentationen som omnämns finns utlagd på nätet?

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1701097/hemliga-planen-sank-lonerna

Mats


Anbud Live

06 september 2009

Jag deltog tillsammans med Gunilla i Riksteaterns Anbud Live på Södra Teatern i går. Det handlar om att få ”smakprov” på olika arrangemang och skådespelare/artister så att föreningarna ute i Sverige sedan lättare kan ta ställning till vad man vill boka lokalt på respektive orter.

Teaterföreningsmedlemmar från hela Sverige träffades och utbytte erfarenheter.

Teaterföreningsmedlemmar från hela Sverige träffades och utbytte erfarenheter.

Teaterföreningsrepresentanter från hela Sverige fick under 5 timmar ta del av 38 arrangemang av hög klass. Därefter serverades en enklare ””soppmiddag” till självkostnadspris och många valde att stanna kvar i den, skapligt varma, kvällen för att utbyta erfarenheter med varandra och diskutera kommande arrangemang. Särskilt terassen, med sin fina utsikt, var välbesökt denna kväll. Vi i Nässjö Teaterförening kommer att träffas på tisdag och ta ställning till vad vi vill arrangera under 2010. Vi ses kanske på Pigallé i Nässjö eller i Brotsabokyrkan eller i någon annan lokal vi använder.

Mats


Fler bloggar om lokalpolitik

03 september 2009

Det finns många som skriver om rikspolitiken. Lokalpolitiken är inte lika debatterad på nätet. Den  behöver lyftas fram. Kommuninnevånare måste kunna följa med bättre och få en större inblick i varför beslut tas i ena eller andra riktningen. Det behövs också en dialog, vilken bl.a. kan ske här, och fler grupper kan komma in och ventilera sina åsikter på det sättet . Därför kör vi nu ett antal ”kortkurser/cirklar på ABF i Nässjö och min förhoppning är att fler förtroendevalda skall sporras att utnyttja de verktyg som finns tillgängliga i dag för att sprida informationen. Efter den första träffen i kväll känns det positivt.

Mats