Bandyhall, bokslut & industrimark

29 april 2010

Kommunfullmäktige i kväll. Första steget mot en bandyhall på Skogsvallen finns på dagordningen.

Mötet inleddes med rapport från kommunens bolag.

Föst ut var NAV. Under året har sortering av hushållsavfall påbörjats och vindkraft projekterats. Elen är miljöcerticfierad. Resultatet 2009 ligger på 39,9 MKR och skulderna på 309 MKR. Avskrivningarna är lite över 40 MKR. Fortsatta investeringar skall självfinansieras. Det innebär att en viss vinst måste tillåtas.

Bostadsbolaget Linden har tre övergripande mål. 90 % av allmänheten skall vara positiva. Resultatet skall ligga 2 % över snitträntan och 120 lägenheter skall byggas om inom 4 års perioden. Vakansläget är ca 5%. Tillsammans med NAV arbetar man för att alla lägenheter skall vara bredbandsanslutna. Nya ägardirektiv innebär hårdare krav på verksamheten.

Pigallé AB. Vi beslutade i KF för ett år sedan att bygga om och till Pigalléhuset. Nytt bibliotek, konsthall, ungdomsgård, ombyggd teater och inte minst kulturskola. Nu är biblioteket invigt  och hela huste kommer att invigas 4 september under Folkfesten.
Budgeten är i balans och Allt är uthyrt i dag. Huset kommer att vara en resurs för att öka kulturutbudet i Nässjö.

NIAB, kommunens industribyggnadsbolag presenterade slutligen sin verksamhet. Det finns två fastigheter. Västerhaga, som hyrs av Samhall och Industribyn, som skall erbjuda lokaler med kort varsel till nya företag. Investeringar har gjorts i industribyn under året.
Budget 2009 1,6 MKR och bokslutet blev i linje med det. Även 2010 års utfall ligger i linje med budget. Soliditeten är 90% i denna lite speciella verksamhet.

Motioner remitterades vidare till berörda nämnder och utskott och interpellationer som ställts beslutades behandlas vid nästa sammanträde och vi gick raskt in på frågan om ny bandyhall. Ett 50-tal åhörare hade kommit för att lyssna på detta ärende.

Första steget tas i dag, i och med beslutet i kväll. Det är viktigt att satsa på fritidsverksamhet. Både ur friskvårdssynpunkt såväl som för lagens träning. Det finns också energi att spara. Det är också en förutsättning för bandygymnasiets framtid i Nässjö. Det finns ett stort intresse ibland kommunmedlemmarna för en hall som även kan användas till annan verksamhet.
Då det är vi ifrån Socialdemokraterna som driver frågan, och då inte alla partier på högerkanten varit positiva har beslutsförslaget ändrats lite. Steg 1 inarbetas i investeringsbudgeten och 2010 avsätts 7 MKR. Även alternativa finansieringsformer skall utredas. I och med dessa ändringar kunde alla partier ställa sig bakom förslaget, även om inte alla ledamöter var med, (51 ledamöter av 57 röstade för förslaget). Vi kan glädjas åt att vi nu taget ytterligare ett beslut som kan ge utvecklingen i Nässjö en skjuts framåt.

Ett något mindre antal åhörare, 20 talet, närvarade när årsredovisningarna behandlas. Bokslutet för 2009 och 2010 ser bra ut, men för 2011 ser det lite mörkare ut.
vi på verksamheterna har vi Sveriges bästa gymnasieskola, Brinellskolan, men når inte samma nivå i grundskolan. Det finns att arbeta med för förvaltningen.
Vi måste stärka upp styrningen mot en mer hållbar utveckling.
Budgetföljsamheten är god och nettokostnaderna ökade med låga 1,3%. Resultatet blev 35,8 MKR. 2,7%. Ett ”hyggligt resultat”. Nämnderna gör ett bra arbete och det bådar gott för utvecklingen.
Tilläggsbudgeten 2010 vållade en lång debatt.
En satsning med 7,5 MKR på 3 år görs på ett projekt för att öka läs och matematikförståelse i de lägre årskurserna. (1,5 MKR i år och resten 2011 2012). Mycket finns att vinna om eleverna lär sig detta tidigt. Även här blev det votering.

Även planprogrammet för framtida industrimark vållade diskussion. Det handlar om mark som kan behövas om ca 10-30 år. Det område som förespråkas är en utvidgning av nuvarande terminalområde norr ut och mot öster, område 4 i utredningen. Det tidigare diskuterade Träsländaområdet med Träslända by bevaras på detta sätt.

Fördelen med detta område är den direkta anslutningen till Södra stambanan och därmed möjligheten till korta ledtider och minimalt rangeringsbehov av järnvägsfordonen. Det är viktigt att kommunen sätter ner foten nu, så att vi har en beredskap för framtiden och det vore också olyckligt att begränsa sig alltför mycket i ett så här tidigt skede. KF gick till beslut på inte mindre än 5 förslag och beslutet blev att utreda området i anslutning till kombiterminalen.

Även kommunens styrdokument och miljö & byggnadsnämndens reglemente beslutades under kvällen. Bl.a. ändrades reglerna för hur strandskyddsdispens skall hanteras. Mötet avslutades kl 23:55 efter nära 6 timmar.
Mats

Annonser

Mer närproducerat i kommunen

24 april 2010

Jag deltog i torsdags kväll i en träff som LRF ordnade med inbjudna ifrån KF och KS i Nässjö. Ett 30 tal politiskt engagerade kommunmedlemmar deltog.

Mycket av diskussionerna handlade om hur vi skall kunna utveckla jordbruksnäringen i Nässjö kommun och hur upphandlingsunderlag bör utformas så att vi undviker onödiga transporter och kan utnyttja närproducerat så långt det är möjligt. Ingen vill t.ex. att grisar skall uppfödas ”fixerade”. Om vi utformar underlagen förnuftigt i kommunerna kan vi medverka till att t.ex. djuruppfödning i andra länder blir mer djurvänlig, då vi oftast är bättre på detta i Sverige. (Det är egentligen av samma skäl som det är viktigt att vi kräver att företag som vi upphandlar tjänster av skall skall ha Svenska kollektivavtal, även om inte alla har kommit till insikt om detta än). Alla är ju också överens om att vi skall undvika onödiga, långa transporter av mat och framförallt av djur.

En trevlig och intressant kväll där alla parter fick möjlighet att vidga sina vyer lite.

Mats


Vocal six

23 april 2010

Jag var i går med och arrangerade säsongens sista musikcafe i Nässjö. Vocal six sjöng acapella med en stor portion självironi och humor.  Ett verkligt bra framförande och fantastiskt bra sång och ljud. Även publiken var i form denna kväll.

http://www.vocalsix.com/

Il Divo, förlåt Wokal Six i högform.

Il Divo, förlåt Wokal Six i högform.

En lyckad kväll vi kommer att minnas

Mats


Bokslut Reinfeldt

21 april 2010

Jag var och lyssnade på och diskuterade med Christer Persson, en av författarna till boken ”Bokslut Reinfeldt”. En mycket intressant föreläsning om de gångna fyra åren och en tillbakablick på den retorik som användes förra valet.
Det konstateras att M kopierade stora delar av S politiken.
Vidare har politiken gjort att 450 000 människor lämnat A-kassan. Det har skapat en obalans på arbetsmarknaden.
Kollektivavtalen har försvagats och vi håller på att få en låglönemarknad i Sverige.

Varför inte kalla saker och ting vid dess rätta namn. En försäkring är en försäkring. Ingenting annat. Vissa ”blandar äpplen och päron” och kalla t.ex. A-kassan bidrag, men har arbetsgivare och löntagare kommit överens om att avsätta löneutrymme till arbetsgivaravgifter och det följer arbetslinjen kan jag inte med bästa vilja i värde se varför denna omställningsförsäkring skulle vara ”bidrag”. Det är och förblir en försäkring! Det är ett ”retoriskt knep” att vinna röster, och det fungerade ju 2006, hur ”billigt” det än kan tyckas vara.

Det kan konstateras att den sittande regeringens företrädare ägnar sig åt att ”leka med ord”. Tydligen går många Svenskar på detta.

Det var mycket roligt att se en fullsatt lokal och en så blandad publik åldersmässigt med många unga deltagare.

Mats


Årsmöte i Nässjö Sportdykarklubb

18 april 2010

Har precis kommit hem efter årsmötet i Nässjö Sportdykarklubb. Ett trevligt årsmöte med bra framtidsdiskussioner.

Styrelsen ser nu ut så här:

Ordförande Urban Jürgensen

Kassör Mats Andersson

Sekreterare Erik Brose

Ledamöter J-O Fransson och Ida Karlsson

Revisorer Jörg Strupat och Madelein Fransson

Det var många bra idéer inför framtiden som diskuterades på mötet och bl.a. planerade de närvarande hur badplatserna i kommunen skall kontrolleras och vilken verksamhet klubben skall ha under året.

Mats


Vindkraft

13 april 2010

Jag deltog i ett cafemöte, fika & (S)nack, där representanter för Höglandsvind redogjorde för förutsättningarna för vindkraft i vår kommun.
28 personer hade hörsammat inbjudan och deltog.

Många ville lära sig mer om vindkraft.

Många ville lära sig mer om vindkraft.

Caroline Möller och Greger Phalén redogjorde för planerna att bygga 16 kraftverk utanför Nässjö.

Caroline

Caroline Möller redogör för arbetet

En stor fördel med vindkraft är att den är energineutral efter 8 månader.  Då har alltså verket producerat den energi som åtgår för byggandet. Ser man sedan att ett vindkraftverk har en livslängd på 20 år och inte genererar några utsläpp eller något avfall känns det hela ännu mer rätt. Vi kan med spänning följa arbetet den närmsta framtiden.

Mats


Klimatsmart stadsplanering

13 april 2010

Deltar i ett intressant seminarium i Alvesta om klimatsmart stadsplanering.
Lyssnar på Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad. Hon talar om att det inte bara handlar om planering och bra idéer. Även kommunens medlemmar måste vara med och kunna/vilja använda resurser och utrustning effektivt. Annars får vi ingen effekt.
Även antropologen Viktoria Walldin ger oss goda exempel på vikten av goda kommunikationer med de som skall använda det vi beslutar om. Dock ur ett lite annorlunda och mycket tänkvärt perspektiv Hon talar om att det inte bara handlar om planering och bra idéer. Ett bra initiativ att ta upp ”den goda dialogen” i det här sammanhanget.

I rummet bredvid oss är värmen på och dörren ut öppen. Det behövs nog attitydförändrinar både här och där. Alla kan bli bättre. Små åtgärder gör skilnaden.
Mats